Apartman Yönetimi

Apartman Yönetimi

Profesyonel Apartman Yönetimi

Apartman yönetimi 10 daireden başlayan ve 40-50 dairelik tek blok şeklinde yapıların idaresidir. Profesyonel Apartman Yönetimi ile apartmanınızın bir banka hesabı olur. Tüm malik ve sakinler bu apartman adına açılan hesaba ödeme yaparlar. Bu banka hesabından ise binanın tüm ödemeleri yapılır. Dekontlu bir şekilde yapılan ödemeler geçmişe yönelik evraklandırılır ve şaibeye mahal bırakılmaz. Apartmanın temizliğini şirket yapar ve bu hizmet için fatura alırsınız. Yıllar sonra bunu ispatlamak istediğinizde faturaları ibraz etmeniz yeterli görülür.

 

Aidat alacakları artık kabus olmaktan çıkıyor, Aidatların düzenli tahsilatı sağlanır. Kiracısı ile müşterek sorumlu olan kat maliki kiracının ödemediği aidatı kanun gereği ödemek zorunda kalır. Asla bulamadığınız kat maliklerine erişebilen yönetim şirketi yasal uyarılar yapıldıktan sonra konuyu hukuki zemine taşır.

 

Yaptırılacak işler hayal olmaktan çıkıyor; Profesyonel Apartman YönetimiAlacakların düzenli tahsilatı karar altına alınan büyük ölçekli, Jeneratör alımı, İzolasyon, Asansör Revizyonu, Doğalgaz, Merkezi Isıtma gibi işleri yapılmasını sağlar. İşletme projesi tebliği itibariyle site kasasına girecek gecikme cezası kat malikinin düzenli ödeme yapmasını sağlar.


Apartman Yönetimi Kanunu nedir, neler içerir?

Apartman Yönetimi Kanunu, apartmanda kat maliklerinin sahip olduğu hak ve sorumluluklarla apartman yönetiminin görev ve yetkilerini yani kısacası apartman yaşantısını ve komşuların birbirine karşı olan hak ve sorumluluklarını düzenliyor.

 

Apartman Yönetimi Kanunu , apartmanda kat maliklerinin sahip olduğu hak ve sorumluluklarla apartman yönetiminin görev ve yetkilerini yani kısacası apartman yaşantısını ve komşuların birbirine karşı olan hak ve sorumluluklarını düzenliyor. Özellikle köyden kente göçün yaşandığı 1980’lerden itibaren Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde hayatını sürdürüyor. Kent nüfusundaki bu artış ister istemez çeşitli kültürlerden gelen bu insanların bir arada yaşamasını ve toplumsal düzeni sağlamak için bazı kuralların ortaya konmasını zorunlu hale getiriyor.

Apartman Yönetimi Kanunu

Nüfusun artmasıyla konut talebini karşılamak için ortaya çıkan apartmanlardaki tüm hak ve sorumluluklar ise Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirleniyor. Kanun gereğince, apartmanlar kat malikleri kurulunca yönetiliyor. Apartmanda 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm olması durumunda yönetimin oluşması zorunlu hale geliyor. Apartman yönetimi esasları ise Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu gerekiyor. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler tüm apartman sakinlerini bağlıyor.

 

Yılda en az bir kere apartman toplantısı

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıp, apartman sorunlarını görüşüyor.

 

Yönetim kurulu kararı herkesi bağlıyor

Apartman, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor. Tüm apartman sakinlerinin kurulda alınan kararlara uyma zorunluluğu bulunuyor. Ancak, alınan kararı beğenmeyen ve toplantıya katılan kişi veya kişiler karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayanlar ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabiliyor.

 

Apartman yöneticisinin görevleri

Apartman yöneticisi, kararların yerine getirilmesi, gayrimenkulun korunması, bakımı ve onarımı, temizli işleri, sigorta ettirilmesi, yetkili kılınmışsa kiraların toplanması, ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü, ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenlere karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi, sakinlerin toplantıya çağrılması gibi görevleri bulunuyor.

 

Yönetici ayrıca kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yöneticinin, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna gelir ve giderlerin hesabını vermek yükümlülüğü bulunuyor.

 

Ortak alanlarda kurul kararıyla değişiklik yapılabilir

Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında değişiklik yapamıyor. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla alacağı kararla yapılabiliyor. Apartmana kat ilavesi, çekme kat yerine tam kat yapılması, zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında sonradan inşaat yapılması için kurulun oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor.

 

Teklif ve taleplerinizi bekler, Saygılarımızı sunarız

Diğer Hizmetler

+6 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.